سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد برزگری – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد
سیدعطااله سیادت – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر الگویکاشت و تراکمگیاهی بر عملکرد علوفه وخصوصیات کیفی رقم هیبرید ذرت سینگلکراس ۷۰۴ آزمایشی به صورت کرتهاییکبارخردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در منطقه چمخلفعیسی در شهرستان هندیجان استان خوزستان اجرا گردید. فاکتور اول الگوی کاشت شامل سه سطح کشت به صورت معمولی یک ردیف روی پشتهM1 کاشت یک ردیف کف جوM2 و کشت دو ردیف روی پشته(M3 و فاکتور دوم تراکم در چهار سطح شامل : تراکم های ۸۵۰۰D1) وD2)95000 و(D3) 105000 وD4) 115000 بوته در هکتار بود. نتایج حاصل از برداشت نهایی نشان داد اثرآرایش کاشت و تراکم بر روی عملکرد علوفهتر معنیدار بود بهگونهای که بالاترین عملکرد به میزان ۵۴ تن از تیمار M2D4 بدست آمد، اما اثر متقابل این دو فاکتور تاثیر معنیداری برروی علوفه تر نداشت