سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل عباسی – جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی، کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه
سیدامید نبوی – جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی، کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه

چکیده:

به دلیل عملکرد سیستماتیک جو و دستگاه اقلیم این سیستم همیشه تمایل دارد بین اجزاء خود تعادل ایجاد نماید. از اینرو یکپارچگی و ارتباط بین مولفههای دستگاه اقلیم به عنوان یک سیستم باعث اندرکنش بین آن میگردد . در پی تاثیرات متقابل عناصر اقلیمیو به خصوص عنصر فشار به عنوان مهمترین عنصر شاهد شکل گیری الگوهای پیوند از دور می باشیم . این الگوها در مقیاس های زمانی مختلف از چند هفته تا چند ماه و بعضا چندین سال متوالی رخ میدهد. ایجاد الگوهای یاد شده ناهنجاریهای جوی از جمله ناهنجاریهای دما و بارش را در پی دارد. هدف از ارائه این تحقیق تاثیر الگوهای پیوند از دور و بارش کشور ایران میباشد. روش مطالعه صورت گرفتهتوصیفی بوده و به تبیین و ارتباطسنجی بین الگوهای پیوند از دور و بارش کشور ایران پرداخته است. داده های مورد استفاده شامل بارش تعدادی از ایستگاههای سینوپتیک کشور و فشار استاندارد شده شاخص های مورد مطالعه است که از سایتهای مربوطه اخذ گردید. بر طبق یافته های به عمل آمده بیشتر مناطق کشور در طی فاز مثبت (گرم) الگوی نوسانات اطلس شمالی (نوسانات جنوبی) با افزایش بارش و در طی فاز منفی (سرد) آن ها با کاهش بارش همراه بوده است.