سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا اقدامی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
مسعود حسین چاری – عضو هیئت علمیدانشگاه شیراز

چکیده:

همزمان با دسترسی گسترده افرادبه اینترنت شاهدنوع جدیدی از اعتیادبه نام اعتیاد اینترنتی هستیم که مساله خاصر عصر اطلاعات است از اوایل دهه نود میلادی مساله استفاده مفرط و بیمارگونه از این فناوری توجه روانشناسان را به خود جلب کردها ست پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوهای روابط خانوادگی براعتیاد اینترنتی انجام شده است و درپی پاسخگویی بدین سوال بوده است که آیا براساس الگوهای روابط خانوادگی می توان بطور معنی داری اعتیاد اینترنتی دانشجویان را پیش بینی کرد بدین منظور درقالب روش تحقیق علی – مقایسه ای و درجامعه آماری دانشجویاندانشگاه یشراز نمونه ای شامل ۲۰۰دانشجو که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودندمقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ ۱۹۹۸ و پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۷ را تکمیل کردند جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان استفاده شده است.