سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری

چکیده:

برای تعیین همبستگی بین تغییرات درجه حرارت و بارندگی با میزان تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستانگذران و در تالابهای استان فارس داده های سرشماری پرندگان از سالهای ۷۸ تا ۸۸ آنالیز شدند. غنای گونه ای شاخصهای تنوع گونه ای و تشابه گونه ای پرندگان، برای هریکاز سالها محاسبه شد و سپس همبستگی بین درجه حرارت و میزان بارندگی با تنوع پرندگان ابزی و کنار آبزی زسمتان گذران تالاب ها تعیین گردید نتایج نشان داد بیشترین میزان غنای گونه ای در سال ۷۹ مشاهده شد و بیشترین مقدار یکنواختی گونه ای کامارگو و سیمپسون نیز درهمین سال مشاهده شد نتایج همچنین نشان داد که ارتباط معنی داری بین غنای گونه ای و درجه حرارت در طی سالهای ۸۸-۸۷ در تالاب های استان فارس وجود دارد.