سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بمان میرجلیلی – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد)
محمد موسایی سنجره ای – دانشجوی دکترای مرتعداری)

چکیده:

در این تحقیق که بمدت ۷ سال بطول انجامید اثر دو فاکتور بارندگی سالانه و بارندگی فصل رویش بر روی مراتع تنگ لایبید یزد مورد بررسی قرار گرفت. تیپ گیاهی غالب مورد مطالعه منطقه تیپ Artemisia aucheri بود در این تیپ گیاهی سه منطقه کلید انتخاب شد در هر منطقه کلید سه ترانسکت ۱۰۰ متری به فاصله ۱۰ متر از همدیگر مستقر و ترانسکت ها در جهت شیب قرار داده شد در طول هر ترانسکت ۱۰ پلات با اندازه محاسبه شده ۱×۱ متر مربعی بصورت مشخص و ثابت انتخاب و علوفه موجود در داخل هر پلات به روش قطع و توزین اندازه گیری شد نتایج نشان داد که کل میزان تولید علوفه با بارندگی سالانه در سطح اطمینان ۹۵ درصد و کل میزان تولید علوفه با بارندگی فصل رویش در سطح اطمینان ۹۹ درصد همبستگی مثبت دارد. در سال هایی که میزان بارندگی فصل رویشنسبت به سال های دیگر مناسب بود میزان عملکرد علوفه بالاتر خواهد بود