سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پروانه سلاطین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
زهرا امیرعباسی –
نصرالله سلطانی فیروز –

چکیده:

اقتصاد جهان درحال گذرازاقتصاد مبتنی برتولید به یک اقتصادمبتنی برسرمایه گذاری دردانش ونوآوری است دراقتصاددانش محور و اقتصاداطلاعات علم فن آوری وکارافرینی ارکان اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند که همگی ریشه درانباشت دانش دارند دراین راستا رابطه بین مولفه های اقتصاددانشمحور نظیر سهم صادرات کالا و خدمات ازتولیدناخالص داخلی نرخ ناخالص ثبت نام دانش آموزان درمقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه تعدادمقالات چاپ شده درمجلات علمی و فنی تعداد کاربران اینترنت به ازای هرصدنفر و سایرمتغیرها مانند کارایی و اثربخشی دولت و تورم با رشد اقتصادی با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دردوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۶ مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج تجربی حاصل ازاین تحقیق نشانمیدهد کارایی و اثربخشی دولت دارای بیشترین اثربرنرخ رشد اقتصادی بوده و بعداز آن سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی تعدادکاربران اینترنت به ازای هرصدنفر نرخ ناخالص ثبت نام دانش آموزان درمقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه تعدادمقالات درمجله های علمی و فنی اثرمثبت و معنی داری برنرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای منتخب داشته است و همچنین شاخص تورم نیز تاثیر منفی و معنی داربرنرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای منتخب دارد.