سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه سقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد، گروه پژوهشی بیومواد و مواد دندانی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگ
حسین ادریس – استاد، گروه پژوهشی بیومواد و مواد دندانی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگ
مهرآفرین فشارکی – مربی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

شیشههای زیستفعال میتوانند بر سلولهای استخوانساز تاثیر مثبت گذاشته و آنها را به تولید استخوان بیشتر تحریک نمایند. با توجه به خواص مکانیکی ضعیف شیشههای زیستفعال مهمترین هدف پژوهشها در سالهای اخیر به دست-آوردن شیشههایی استکه استحکام مکانیکی، زیستفعالی و زیستسازگاری را تواما ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر افزودن فورستریت بر رفتار زیستسازگاری نانوپودر کامپوزیتی شیشه زیستفعال حاوی درصدهای متفاوتفورستریت بارویکرد درمان نواقص استخوان فک و صورت است. نانوپودر کامپوزیتی شیشهزیستی حاوی درصدهای مختلف فورستریت به روش سل- ژل تهیه شد. مشخصهیابی نانوپودرهای تولیدی و آزمون بررسی سمیت سلولی به منظورارزیابی زیستسازگاری انجام شد. نتایج نشاندهنده تشکیل فاز ولاستونیت در دماهای بالاتر از ۹۰۰ درجه سانتیگراد در نمونههای کامپوزیتی بود. بنابراین دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد جهت تولید نانوپودر کامپوزیتی به عنوان دمای بهینه عملیات حرارتی انتخاب شد. نتایج بدست آمده از آزمون بررسی زیستسازگاری نانوپودرهای کامپوزیتی نیز نشاندهنده بیشترین میزان رشد و تکثیر سلولهای استخوانی در مجاورت نمونه حاوی ۲۰ ٪ فورستریت بود