سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن تسلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محسن صارمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید مهریزی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، لایههای نازکCoFeP و CoFe در دانسیته جریانهای مختلف، رسوب نشانی الکتریکی (آبکاری) شدندو ارتباط ساختار بلوری پوششها و مقاومت الکتریکی آنها بررسی شد. مشخصه یابی پوششها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مجهز به طیف سنج انرژی پراش پرتو ایکسEDS)و دستگاه پراش سنج پرتو ایکس XRD) انجام گرفت. مقاومت الکتریکی پوششها نیز توسط روش چهار پروب اندازه گیری شد. تخمین اندازه دانه توسط رابطه دبای- شرر نشان داد که پوششها از بلورهای نانومتری (کمتر از حدود۶۰nm تشکیل شدند و افزایش دانسیته جریان، کاهش اندازه بلورها را به دنبال داشت. بررسی مورفولوژی سطحی پوششها نشان داد که افزودن فسفر به لایههای نازکCoFe یکنواختی پوشش را کاهش میدهد و سبب ایجاد ساختار سوزنی(ستونی) میشود. افزایش دانسیته جریان منجر به افزایش مقاومت الکتریکی پوششهایCoFe از ۱۰ تا۲۶μΩ.cm وCoFeP از۶۸تا۹۸μΩ.cm شد، که مربوط به تشدید پراکندگی الکترونهای هادی ناشی از ظریف شدن ساختار است