سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد لطفی – کارشناس ارشد
محمود عامری – هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
ابراهیم حسامی – هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پژوهشگران و مهندسان راهسازی همواره تلاش می کنند تا عملکرد روسازی آسفالتی را بهبود ببخشند. اصلاح قیر یکی از این رویکردهای بهبودبخش عملکرد روسازی است. در این پژوهش اثر الیاف پلیپروپیلن بر خصوصیات مخلوطهای آسفالتی بررسی و روش نوینی برای افزودن الیاف به مخلوط پیشنهاد می گردد. با انجام آزمایش مارشال تأثیر الیاف پلیپروپیلن بر مقاومت مارشال بررسی شد. نمونه های تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن از مقاومت بهتری نسبت به نمونه های فاقد الیاف برخوردار بودهاند. همچنین این نتیجه حاصل شد که با افزودن الیاف، درصد قیر بهینه مخلوط به سبب جذب قیر توسط الیاف افزایش مییابد. برای بررسی تأثیر افزودن الیاف بر پارامتر عمر خستگی، آزمایش تیر خستگی چهار نقطهای بر روی نمونه های ساخته شده با الیاف انجام شد. برپایه نتایج بدست آمده مشاهده گردید عمر خستگی مخلوط آسفالتی تقویت شده با الیاف، با بهبود همراه بوده است.