سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکر
ساسان اطرج – استاد یار، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ای
محمدرضا نیلفروشان – استاد یار، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ای

چکیده:

در این مقاله، تاثیر افزودنی کلرید منیزیم بر تشکیل اسپینل نانو کریستالی آلومینات منیزیم بررسی شده است. بدین منظور، کربنات منیزیم و هیدروکسید آلومینیوم بانسبت استکیومتری به عنوان مواد خام برای سنتز اسپینل استفاده شد. ترکیباتی از مقادیر مختلف کلرید منیزیم تحت پرس به صورت قرص در آمده و در محدوده دمای ۱۵۰۰-۱۳۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت تحت پخت قرار گرفتند. خواص فیزیکی، ترکیب فازی و مطالعات ریز ساختاری نمونههای پخت شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن کلرید منیزیم میتواند باعث افزایش مقدار اسپینل و تشکیل آن به صورت ذرات نانو کریستالی گردد.