سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شور – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی گلدانی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی سلاح ورزی – مربی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گاز کربنیک یکی از مهم ترین نهاده های لازم برای رشد گیاهان محسوب می شود. همچنین شوری یکی از مشکلات در حال گسترش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف گازکربنیک و شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی در شرایط گلخانه ای اجرا شد. آزمایش در قالب اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو تیمار دی اکسید کربن (۳۸۰ و ۷۰۰ و ۱۰۵۰ پی پی ام) و شوری ( ۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار) و سه تکرار بود. نتایج نشان داد تحت شرایط طبیعی گازکربنیک محیط ( ۳۸۰ پی پی ام )، با اعمال تنش شوری تا ۳۰ میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع ساقه و سطح برگ به ترتیب برابر ۶۰ و ۳۴ و ۸۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که غنی سازی با گازکربنیک، تا سطح ۱۰۵۰ پی پی ام توانست اثرات مضر ناشی از تنش شوری را کاهش دهد. براین اساس در شاهد تنش شوری و در غلظت ۱۰۵۰ پی پی ام دی اکسید کربن، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه برابر ۴۶ و ۳۸ درصد افزایش یافت. اگرچه سطح ۷۰۰ پی پی ام گازکربنیک در همین سطح از تنش، سطح برگ را ۱۷ درصد افزایش داد ولی افزایش گازکربنیک تا ۱۰۵۰ پی پی ام منجر به کاهش مقادیر این صفت شد.