سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین صمصامی – تهران،اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
محسن ناظم – تهران،اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
مجتبی قربان نژاد – تهران،اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

چکیده:

در این تحقیق اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت بررسی شده است. میزان افزایش در شاخص قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون مصوب مجلس ۱۳۸۹ تعیین شده است. بر این اساس، میزان ارزش افزوده بخش صنعت برای مدت ۵ سال در ۳ سناریو بر اساس الگوی شبیه سازی پویا، پیش بینی می شود. بر اساس سناریو های مختلف، قیمت حامل های انرژی به ترتیبی افزایش مییابد که در سناریو اول دولت در سال اول اجرای طرح ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، در سناریو دوم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و در سناریو سوم ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب م یکند و قیمت حاملهای انرژی طی ۵ سال به ۹۰ درصد متوسط قیمت فوب خلیج فارس خواهد رسید. بر اساس نتایج بدست آمده در صورت افزایش نیافتن قیمت حامل های انرژی ارزش افزوده با نرخ متوسط ۱۰ درصد افزایش می یابد. در سناریو اول میزان ارزش افزوده با نرخ رشد متوسط ۱/۵ درصد افزایش می یابد. در سناریو دوم این میزان با نرخ رشد متوسط ۱/۴ درصد افزایش می یابد. در سناریو سوم، این میزان در سال اول تا سوم با نرخ رشد ۸/.- درصد کاهش می یابدو در سال چهارم و پنجم با نرخ رشد متوسط ۳/۷ درصد رشد می یابد.