سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشگاه تربیت مدرس
محمود حقانی – دانشگاه صنعت آب و برق
یونس سلمانی –
حسین سهرابی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در میان بخشهای مصرفکنندهی انرژی، بخش خانگی بیشترین درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. به طوریکه به دلیل پایین بودن قیمت برق ، رعایت اصول استاندارد، الگوی مصرف مناسب و صرفه جوئی درمصرف برق برای خانوارها کم اهمیت بوده است. در مطالعهی حاضر، اثر سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی بر مصرف برق در بخش خانگی با استفاده ازAIDSبررسی شده است. نتایج نشان میدهد در صورتی که پرداخت نقدی یارانهها بابت افزایش قیمت حاملهایانرژی تا حدی باشد که درآمد واقعی افراد در زمان قبل و بعد از افزایش قیمت حاملها ثابت بماند، مصرف برق بر اثر افزایش قیمت برق با درصد کمتری کاهش، ولی در اثر افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و گازطبیعی افزایش خواهد یافت. در این حالت امکان دارد با غالب شدن نتیجهی تغییرات قیمتی دو حامل دیگر بر حامل برق،سیاست هدفمند کردن یارانههای انرژی نه تنها منجر به کاهش مصرف برق نگردد، بلکه افزایش مصرف برق را نیز بدنبال داشته باشد