سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا محمدی مکوندی – کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
هومن مکوندی – کارشناس ارشد شیلات

چکیده:

در سالهای اخیر به علت پدیده خشکسالی و کاهش بارندگی در استان خوزستان میزان شوری آب برخی مزارع پرورش ماهی به ۹ گرم در لیتر رسید که به علت تلفات ماهی آمور خسارات زیادی به آبزی پروری استان وارد شد لذا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر شوری بازماندگی ماهی آمورCtenopharyngodon idella انگشت قد بود. بدین منظور ماهیان آمور انگشت قد ۰/۰۶۹±۱۰/۰۰۴سانتی متر ۰/۲۳۹± ۱۲/۵۵ گرم) در مخازن ۲۵۰ لیتری به تعداد ۱۵ قطعه ماهی در هر مخزن در دمای ۱/۳۵± ۲۴/۱۶ درجه سانتی گراد در گروههای شوری ۱۲ ، ۹، ۶ ، ۳ گرم در لیتر و آب شیرین به عنوان شاهد برای مدت ۲۱ روز قرار گرفتند. هر تیمار دارای سه تکرار بود. در مدت آزمایش، تغذیه ماهیان با استفاده از غذای پودری به میزان ۳% وزن بدن دو بار در روز صورت می گرفت. پس از ۲۱ روز نتایج حاکی از آن بود که افزایش شوری تا ۳ گرم در لیتر بر بازماندگی ندارد اما شوری های بالاتر ( ۶ و ۹ گرم در لیتر) تاثیر منفی بر بازماندگی ماهی داشتند. در شوری ۱۲ گرم در لیتر همه ماهیان قبل از ۱۴ روز تلف شدند. ماهی آمور یک ماهی استنوهالین است که تا شوری ۳ گرم در لیتر علایم استرس را نشان نداد. این نتایج نشان می دهد که ماهی آمور می تواند به راحتی تا شوری ۳ گرم در لیتر پرورش یابد