سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر نیکبخت – استادیار دانشگاه زنجان
محمدحسین هادی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
رضا صالحی نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

دشت زنجان به دلیل برخورداربودن ازمنابع مناسب آبو خاک یکی ازقطبهای کشاورزی و تولید محصول درایران می باشد دراین تحقیق اثرتغییر روش آبیاری گیاهان زراعی و جالیزی الگوی کشت غالب دشت زنجان ازثقلی به تحت فشاربرمیزان آب قابل ذخیره مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت بدین منظور نام گیاهان تاریخ کشت و برداشت و سطح زیرکشت هریک از گیاهان ازسایت جهاد کشاورزی استان استخراج شد مقدارخالص آب مورد نیاز هریک ازگیاهان درطول دوره رشد ازطریق نرم افزار NETWAT به دست آمد با توجه به شیوه کاشت هرگیاه و توصیه های صورت گرفته روش آبیاری آنها درصورت تبدیل به آبیاری تحت فشار تعیین شد با توجه به راندمان آبیاری ثقلی ۴۰درصد بارانی ۷۵درصد و قطره ای نواری ۹۰درصد میزان ناخالص آب آبیاری محاسبه شد با ضرب مقدار آب ناخالص آبیاری هریک از گیاهان الگوی کشت درسطح زیرکشت آندرکل دشت حجم آب مورد نیاز جهت برداشت از منابع آب درهر روش آبیاری محاسبه شد.