سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه کبیری – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
احمد معینی – هیئت علمی گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور تولید کالوس، ابتدا ریزنمونه های جدا شده از خوشه انگور را در محیط کشت پایه MS حاوی تنظیم کننده های رشدی TDZبا غلظت mg/l4 و NAA با غلظت mg/l1/0کشت کرده و پس از ۶ هفته کالوس در ظروف کشت، تولید می شود. در مرحله ی بعد به منظور پرآوری، کالوس های تولید شده در ۳ سری آزمایش، مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول غلظت درشت مغذی MgSO4را در محیط کشت پایهMS ، به ۲۵/۱ برابر، ۵/۱ برابر و ۲ برابر تغییر دادیم. در آزمایش دوم غلظت درشت مغذی KNO3را در محیط کشت پایهMS ، به ۲۵/۱ برابر، ۵/۱ برابر و ۲ برابر تغییر دادیم. در آزمایش سوم نیز همین تغییرات در مورد NH4NO3 انجام شد. برای هر تیمار ۵ تکرار در نظر گرفته شد. برای هر تیمار ۵ تکرار در نظر گرفته شد. بعد از ۶ هفته از زیرکشت، برای مقایسه تیمارها از صفت قطر کالوس و وزن تر کالوس استفاده شد. در بررسی نتایج نیز از روش آماری طرح کاملاً تصادفی و نرم افزار Spss استفاده شد. بررسی صفات مورد نظر وداده های آماری، نشان دادند که در مورد هر سه آزمایش ۲۵/۱ برابر کردن درشت مغذی در محیط پایه MS موجب افزایش رشد کالوس می شود.