سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه عباس زاده حلبی ساز – کارشناس زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
داوود ذاکری – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی گروه آبخیزداری دانشگاه فروسی مشهد
فروغ عباسی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در زندگی بشر و پیشرفت تکنولوژی گیاهی استفاده از میدان مغناطیسی به عنوان یک روش زیستی در جهت بهبود روش های سنتی برای ارتقاء عملکرد گیاهان در سطح جهانی در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. آزمایشات ثابت کرده اند که به کارگیری مدت و شدت های مختلف میدان بر روی بذرها توانسته است موجب افزایش درصد جوانه زنی، طول گیاهچه و در پی آن افزایش محصول دهی گیاه شود. با توجه به مطالعه فوق که اهمیت شدت میدان مغناطیسی و گیاهان دارویی از جمله شنبلیله را در زندگی امروز نشان می دهد، تحقیقی در مورد اثر شدت میدان مغناطیسی ۱۰ و ۲۰۰ گوس در مدت زمان های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ساعت بر جوانه زنی و میزان رشد گیاه سنبلیله صورت گرفت. بدین منظور آزمایشی بصورت کاملا تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیک نوین دانشگاه فردوسی مشهد و نیز آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شرایط آزمایشگاهی (۲±۲۵ درجه سانتیگراد و ۴۰% ≈ RH، تاریکی) انجام شد. پارامترهای اندازه گیری شده شامل شاخص های توان نسبی جوانه زنی، طول ریشه اولیه، ساقه چه، وزن خشک، وزن تر، قدرت جوانه زنی (ΙوΙΙ) و درصد آب دانه رست ها بودند. تجزیه آماری داده ها نشان داد که به طور کلی بیشترین تاثیر میدان مغناطیسی ( ۱۰ و ۲۰۰ گوس) در مدت زمان اعمال ۳ ساعت بوده و اثر افزایشی بر روی اکثر پارامترهای ذکر شده نسبت به شاهد داشته است و این میدان ها در مدت زمان اعمال ۲ ساعت اثر کاهشی بر روی اکثر پارامترهای ذکر شده نسبت به نمونه های شاهد دارند.