سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اجتماعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
بیت اله اقبالی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر اعمال تغییر شکل پلاستیک به روشCGPو سپس نورد سردCR)بر خواص مکانیکی یک نوع آلومینیم خا لص تجاری بررسی شده است. ابتدا ورقهای اولیه در دمای ۳۴۵ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت آنیل شداند. سپس در دمای محیط طی چند مرحله متوالی تحتCGPقرار گرفتند. نمونه هایCGPشده سپسCRشدند.سپس ورق هایCGP+CR شده در دماهای مختلف آنیل شدند. در نهایت تاثیر پارامترهای فرآیند بر خواص مکانیکی نمونه های فرآوری شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مبین آن است که استحکام کششی و سختی ورق هایCGPشده بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بطوریکه استحکام کششی ورق از ۱۱۸ بهMPa 200 و سختی آن از ۳۲ به ۵۲ ویکرز افزایش یافت. همچنین با انجام یک مرحله CRبر روی ورق حاصل ازCGPمجدداًخواص مکانیکی ارتقاء یافته و استحکام کششی به حدMPa 311 رسید اما سختی تا حد ۵۵ ویکرز افزایش یافت. درجریان آنیل بعد ازCGP+CR استحکام و سختی تا حدودی کاهش و اما انعطاف پذیری افرایش نشان می دهد. بیشترین افت سختی در محدوده دمایی ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد دیده می شود