سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اجتماعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبر
بیت اله اقبالی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر اعمال تغییر شکل پلاستیک به روشCGPو سپس نورد سردCR)بر خواص مکانیکی یک نوع فولاد ساده کربنی بررسی شده است. ابتدا ورقهای اولیه در دمای ۴۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۵ دقیقه آنیل شداندسپس در دمای محیط طی چند مرحله متوالی تحتCGPقرار گرفتند. نمون ههایCGPشده سپسCRشدند. سپسورق هایCGP+CRشده در دماهای مختلف آنیل شدند. در نهایت تاثیر پارامترهای فرآیند بر خواص مکانیکی نمونه های فرآوری شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مبین آن است که استحکام کششی و سختی ورق هایCGPشده بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بطوریکه استحکام کششی ورق از ۵۸۱ بهMPa 886 و سختی آن از ۱۷۰ به ۲۲۵ ویکرز افزایش یافت