سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا موتمنی – عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
هادی مرادی – کارشنا ا سن ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه سمنان
امین همتی – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه سمنان

چکیده:

همزمان با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانکها وموسسات مالی روشهای جدیدی را به منظور خدمترسانی بیشتر به مشتریان خود عرضه میکنند، یکی از اینروشها، بانکداری اینترنتی میباشد. با توجه به دسترسیتقریباً همگانی به اینترنت، بانکها علاقهمند به استفاده اینروش میباشند، لیکن علیرغم سرمایهگذاریهای انجام شدهروی توسعه بانکداری الکترونیک، شواهد حاکی از نرخپائین پذیرش این ابزار ا ز سوی مشتریان می باشد. هدفپژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش افراد بهاستفاده از بانکداری اینترنتی می باشد. جهت آزمونفرضیات از تحلیل همبستگی و مدلسازی معادلاتساختاری استفاده شده است . نتایج حاصله موید تاثیرمستقیم سهولت استفاده بر سودمندی ادراکی، تاثیر اعتمادو سودمندی ادراکی بر گرایش به استفاده، تاثیر اعتماد وسودمندی ادراکی بر نگرش درباره استفاده میباشد.همچنین تاثیر اعتماد بر سودمندی ادراکی و تاثیر سهولتاستفاده بر گرایش به استفاده که در مدل اولیه مورد توجهقرار نگرفته بود، در مدل نهایی تائید شد.