سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر محمدی – دانشجوی کارشناسی اردش مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفه
افشین ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – استاد مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدمهدی امین – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

مواد آلی طبیعی نظیر اسید هیومیک عامل اصلی تولید محصولات ثانویه گندزدایی می باشد هدف این مطالعه تعیین تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی آب بوده است اصلاح نانو زئولیت کلینوپتیلولایت توسط سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با دوزهای ۰/۵ ، ۱و۳ و ۵، ۷، ۱۰g/l انجام گرفت درابتدا و انتهای فرایند جذب غلظت اسید هیومیک به همراه کدورت و ph مورد آزمایش قرارگرفت. براساس نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه بین دوز سورفکتانت کاتیونی و غلظت اسید هیومیک حذف شده ارتباط معنی داری وجود داشته است (Pvalue<0.001 بطوریکه با افزایش دوز سورفکتانت کاتیونی نسبت pH/pH0 ، کدورت اولیه به کدورت نهایی و UV254/UV254-0 دارای تغییراتی بوده اند و در دوز ۷و۱۰ گرم درلیتر سورفکتانت کاتیونی بیشترین راندمان حذف اسید هیومیک به ترتیب ۹۶ و ۸۶ درصد با کمترین تغییرات در مقدار ph و کدورت دردرجه حرارت اتاق ۲±۲۰ درجه بدست آمده است. همچنین مصرف سورکتانت کاتیونی با دور ۷g/l و راندمان حذف ۹۶% با داشتن PH منطبق بر نقطه ایزوالکتریک می تواند به عنوان غلظت بهینه مورد استفاده قرارگیرد.