سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
کمیل حسین پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
مسعود میر – مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان،گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در میان تمامی فرآیندهای تولید، آهنگری از جایگاه ویژهای برخوردار است زیرا میتوان قطعاتی با خواص مکانیکی دلخواه و با کمترین اتلاف ماده تولید کرد. در فرآیند آهنگری، ماده اولیه دارایهندسه سادهای میباشد و طی یک یا چند عملیات به یک محصول با ترکیب نسبتاً پیچیده تغییر شکل مومسان مییابد. یکی از متغیرهای اصلی در فرآیند آهنگری اصطکاک میباشد. در این تحقیق فرآیند آهنگری یک نمونه استوانهای شکل از جنس آلومینیوم خالص تجاری ۱۱۰۰ به روش عددی و با استفاده از نرمافزار اجزاء محدودANSYSشبیه سازی عددی شده است و تأثیر تغییر ضریب اصطکاک در فرآیند فشار بلوکهای آلومینیومی استوانه ای شکل در ناحیه الاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده با نتایج تجربی و تحلیلی منابع دیگر در شرایط اصطکاکی لغزنده و چسبنده مقایسه گردیده است که توافق خوبی بین نتایج وجود داشته و این اطمینان را فراهم میکند که این نرم افزار قابلیت خوبی در برآورد تأثیر پارامترهای مختلف از جمله اصطکاک در حین فرآیند آهنگری دارا میباشد.