سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ارغوان گلبازحق – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
جلیل خارا –
رضا درویش زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طی چند دهه گذشته تحقیقات متعددی جهت ارزیابی پاسخ گیاهان مختلف به افزایش اشعه ماورای بنفش در اثر کاهش ضخامت لایه ازن انجام گرفته است. هدف ازاین تحقیق بررسی اثر اشعه یUV-A روی رشد گیاهچه دربذور ۴ رقمآفتابگردان می باشد. این بذور درمعرض دوزهای مختلف اشعه UV-A 0،۴۰،۸۰،۱۶۰،۳۲۰ دقیقه) درشرایط یکنواخت آزمایشگاهی قرار داده شدند و پس بازشدن برگهای لپه ای، طول ریشه چه و ساقه چه ، وزن تر ریشه و ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه مورد بررسی قرار گرفتند. طول ریشه، طول ساقه، وزن ترریشه چه، وزن ترساقه چه، وزن خشک ریشه چه وزن خشک ساقه چه با افزایش مدت زمان اعمال UV-A کاهش نشان داد که این کاهش در وزن تر ساقه در دوزهای مختلف اشعه معنی دار بود اما در سایر فاکتورها معنی دار نبود