سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احمدی جنیدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
علیرضا مجذوبی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
امیرعباس شایگانی اکمل – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسین محسنی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

اشعه ماوراء بنفش یکی از عوامل محیطی موثر در تخری ب مقرههای سیلیکون رابر میباشد به همین جهت این مقاله ی ک تست آزمایشگاهی بر روی مقره سیلیکون رابر ۲۰ کیلو ولت است که در محفظهای شامل ۹ عدد لامپ ماوراء بنفش با شدت ۵۰ وات بر متر مربع به مدت ۵۰۰۰ ساعت قرار گرفت و سپس آنالیز جریان نشتی همراه با آنالیز فوریه انجام گرفت . با توجه به اثرات مخرب اشعه ماوراء بنفش بر سطح مقره و کاهش خاصیت آبگریزی، محلول آلودگی بر اساس پیرساز ی مصنوعی لایه جامد طبق استاندارد ۶۰۵۰۷ IEC بر سطح مقره به صورت اسپری ریخته شد و مجددا تحت آزمون جریان نشتی قرار گرفته شد. نتایج استخراج شده در مقایسه با مقره- هایی که تحت تابش اشعه ماوراء بنفش نبودهاند نشان داد که اشعه ماوراء بنفش اثر مستقیم بر تضعیف خاص یت آبگریزی مقره و در نتیجه افرایش جری ان نش تی مقره دارد . همچن ین نتایج آنالیز فوریه نشان داد که با افز ایش آلودگی و ایجاد تخلیههای سطحی وجرقههای باند خشک ، هارمونیک سوم افزایش قابل توجهی دارد. همچنین جهت بررسی تخریب سطح مقره آزمایش TGA درپژوهشگاه پل یمر انجام شد و نتایج نیز تاثیر مخرب اشعه ماورابنفش را بر سطح مقره کاملا تایید میکند.