سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

قاسم سامعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده:

درادبیات اقتصادی، نیروی انسانی تحصیلکرده یا همان دارندگان تحصیلات عالی بعنوان سرمایه انسانی شناخته می شوند. سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی جوامع پیشرفته، همواره در کانون توجه نظریه پردازان نیروی انسانی و اقتصاددانان بوده و به لحاظ مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق، بسیار گسترده است. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه سنجش اثر اشتغال سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی انجام گرفته و در بسیاری از آنها بر نقش مثبت و با اهمیت آن بر فرآیند رشد تاکید گردیده است. در مقاله کنونی با استفاده از الگوی ریمو (۱۹۹۵) تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران اندازه گیری شده است. روش بکار گرفته شده، الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) مبتنی بر سری های زمانی سالانه طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۵۰ بوده است. نتایج حاکی از آن است که سهم شاغلین با تحصیلات عالی در مقایسه با شاغلین فاقد تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی ایران بیشتر است. به نظر میرسد جهت افزایش نقش سرمایه انسانی در فرآیند رشد اقتصادی ایران، بازنگری در تربیت و استفاده از نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی ضروری می باشد.