سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساجده ده ده جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
علی اکبر مظفری – استادیار دانشگاه کردستان
ناصر قادری – استادیار دانشگاه کردستان
فریده حواس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده:

اسید سالیسیلیک (SA)، یک تنظیم کننده رشد گیاهی در طیف گسترده ای از پاسخ های متابولیکی و فیزیولوژی در گیاهان شرکت دارد. به منظور بررسی اثر SA بر پرآوری توت فرنگی رقم کوئین الیزا شاخساره بدون ریشه در محیط MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BA و ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر IBA و SA با غلظت های صفر (شاهد)، ۰/۰۱ و ۰/۰۵ میلی مولار کشت شدند و بعد از ۸ هفته صفات مورد نظر اندازه گیری شدند. صفات اندازه گیری شده شامل: تعداد شاخه، وزن تر و خشک گل گیاه، شاخساره و ریشه و همچنین طول ریشه بودند. تأثیر SA بر صفات مورد نظر در این آزمایش معنی دار شد. غلظت ۰/۰۵ میلی مولار تعداد شاخه، وزن تر و خشک شاخساره و کل گیاه را افزایش داد. اما وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه در تیمار شاهد بیشتر بود. غلظت ۰/۰۵ میلی مولار SA بیشترین تعداد شاخه را داشت.