سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجتبی قوامی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
محمد سیاری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
سجاد کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
فردین قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

یکی ازتنشهای مهم که رشد گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد خشکی است. اسید سالیسیلیک یک تنظیم کننده رشد گیاهی از گروه فنل ها می باشد ( ۴). در این تحقیق، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت گلدانی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. تیمارها شامل دو فاکتور اصلی تنش خشکی ، در سه سطح بدون تنش ( رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه)، تنش متوسط(رطوبت خاک در حد ۶۰ درصد ظرفیت مزرعه) و تنش شدید ( رطوبت خاک در حد ۳۰ درصد ظرفیت مرزعه) و فاکتور دوم شامل غلظت های صفر، ۰/۷۵ و ۱/۵ میلی مولار اسید سالیسیلیک بودند هر تیمار شامل ۳ تکرار و هر تکرار شامل ۳ گلدان بود . نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک بر روی پارامتر های مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه اثر دارد . افزایش غلظت اسید سالیسیلیک باعث افزایش محتوی نسبی آب، سطح برگ ، زیتوده، کلروفیل a,b ، کارتنوئیدها، مالون دی آلدهید و میزان پرولین و کاهش نشت یونی گردید . کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک تحت تنش خشکی باعث کاهش اثرات سوء تنش و افزایش تولید محصول گردید.