سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سلطانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی
کامران رهنما – دانشار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

به منظور کاربرد گونه های تریکودرما بعنوان کنترل بیولوژیک، توجه به پارامتر های محیطی تاثیر گذار بر عوامل بیوکنترل در خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نژاد های بیوکنترل تریکودرما در خاک های کشاورزی با pH مشخص بکار گرفته می شوند. بنابراین جمع آوری اطلاعاتی پیرامون تاثیر pH بر روی رشد میسلیوم اهمیت دارد. در این بررسی تاثیر pH بر روی رشد میسلیومی ۴ گونه تریکودرما شامل Trichoderma harzianum، T. virens، T. atroviridae و T.koningii در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. pH نهایی (۴، ۵، ۵/۵، ۵/۶ و ۷) با استفاده از اسید کلریدریک و NaOH قبل از اتوکلاو تنظیم شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که pH های مختلف و چهار گونه تریکودرما و تلفیق آنها دارای تفاوت معنی داری در سطح ۱ درصد بوده اند. بهترین pH 5 بود که قارچ توانست بیشترین میانگین رشد را در این محدوده pH داشته باشد و اختلاف معنی داری نیز با pH 5/5 نداشت. بیشترین رشد گونه های تریکودرما مربوط به T. koningii بود که در ۵ pH پس از ۳ روز توانست ۵/۲۱ میلی متر رشد نماید و همچنین کمترین رشد را نیز T. koningii در ۴ pH داشت که فقط توانست ۵ میلی متر رشد نماید و پس از آن رشدش کاملاً متوقف شد