سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان
کامران اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

این تحقیق درسال ۱۳۸۸ درازمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه زنجان با هدف بررسی تاثیر سطوح اسید سیتریک درماندگاری پس ازبرداشت گل شاخه بریده میخک رقم زرد صورتگرفت این ازمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با فاکتورازمایشی اسید سیتریک درپنج سطح ۰و۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰ میلی گرم در۳ تکرار انجام شد تعدادتیمارها ۱۵ عدد و هرواحد آزمایش شامل یک بطری نیم لیتری حاوی ۳ شاخه گل میخک بود درطول آزمایش صفاتی از قبیل ماندگاری پژمردگی سوختگی گلبرگ ها و وزن کل شاخه اندازه گیری شدنددرپایان داده های بدست آمده توسط نرم افزار MSTAT-C تجزیه و تحلیل گردید نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دااد که تیمار ۱۰۰ میلی گرم اسید سیتریک نسبت به سایر تیمارها موجب افزایش طول عمر و ماندگاری گلها شد بعداز آن تیمار ۷۵ میلی گرم اثرمعنی داری نسبت به سایر تیمارها برروی صفات نشان داد بنابراین میتوان از آنها بعنوان یک محلول حفاظتی گلهای بریدنی ازجمله گل میخک استفاده کرد.