سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

راضیه غمگسار – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه باغبانی
داوود بخشی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه گیلان

چکیده:

پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثرات تنظیم کنندههای رشد گیاهی اسیدجیبرلیک و متیلجاسمونات بر میزان عملکرد دو رقم گل همیشه بهار انجام گرفت. هر دو نوع محلول شیمیایی در سه سطح و در مرحله ظاهر شدن غنچه های گل محلول پاشی شدند. نتایج حاصل نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی، وزن تر گلها، درصد ماده خشک، تعداد گل، قطر گل، ارتفاع گیاه و قطر ساقه گل، بین تیمارها با تیمار شاهد تفاوت معنیداری وجود دارد. بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی در تیمار اسید جیبرلیک رقم زرد ۵۹/۴۷% و کمترین آن در تیمار شاهد رقم نارنجی ۳۳/۶% مشاهده شد. بیشترین درصد ماده خشک در ترکیب تیماری، رقم نارنجی ۱۸/۴۸% و کمترین آن در تیمار شاهد، رقم زرد ۱۲/۰۸% بود. بیشترین وزن تر از هر گل در تیمار MJ رقم زرد ۲/۶۸ گرم، کمترین وزن تر گل در تیمار شاهد، رقم نارنجی ۱/۰۸ گرم بود.