سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی شافع – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
معصومه شفیع زاده خولنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند

چکیده:

شوری یک پارامتر مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان در زمینهای کشاورزی میباشد. یک راهبرد مهم جهت بهبود جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه اسموپرایمینگ بذر میباشد. به منظور ارزیابی تاثیر اسمو پرایمینگ در تعدیل تنش شوری در مرحله جوانهزنی و رشد اولیه گیاه زیره سیاه یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور اسموپرایمینگ( تیمار با نیترات پتاسیم ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار به مدت ۱۲ و ۲۴ ساعت) و شوری ( ۰، ۳- ، ۶- و ۹- بار) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت، میانگین زمان و درصد نهایی جوانهزنی، وزن تر و خشک گیاهچه با افزایش سطوح شوری کاهش معنیداری داشتتند. به علاوه با افزایش غلظت نیترات پتاسیم، اثرات منفی بر روی خصوصیات جوانهزنی مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر خلاف انتظار اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم نه تنها نقش تعدیل کنندهای در تنش شوری نداشته، بلکه با کاهش پتانسیل اسمزی محیط جوانهزنی بذر، در آن اختلال ایجاد میکند