سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمدرضا ملکی – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایر
منصوره قره جه – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بابک ناصری صالح آبادی –

چکیده:

نز به گسترش جمعیت کلان شهرهای جهان و اهمیت توسعه شبکه و حمل و نقل عمومی و نیز نقش مترو در جایجایی حجم وسیعی از مسافرن د شهرها ، ارائه خدمات درمانی به مسافران و پرسنل آسیب دیده در حداقل زمان ممکن جزء اهداف اصلی ارائه خدمات برتر می باشدو. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر پایگاه فوریت های پزشکی در ایستگاههای شرکت متو تهران بر کیفیت ارایه خدمات مسافری انجام گرفته است. پزوهش حاضر توصیفی _ تحلیلی ، کاربردی و به صورت مقطعی و موردی انجام گردید. جامعه پژوهش کارکنان اورژانس ، مراجعین به ایستگاههای اصلی و فرعی بوده که در مجموع ۴۰۲ نفر شامل ۳۷ نفر از پرسنا اورزانس ، ۱۸۵ نفر به ایستگاههای اصلی و ۱۸۰ نفر مراجعیت به ایستگاههای فرعی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند . ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه به تفکیک جامعه پژوهش ، که روایی هر یک با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تائید رسید ( پرسنل اورژانس ۰/۸۲ مراجعین به ایستگاهای اصلی و فرعی ۰/۹۰) امتیازدهی به سوالات بر اساس نظام پنج گزینه ای لیکرت و وزن دهی به سوالات بر طبق نظر کارشناسان خبره این صنعت تعییم گردید.بر اساس یافته های پژوهش امتیاز کلی پرسشنامه پرسنل اورژانس ۳/۲۵ و مراجعین به ایستگاههای لصلی ۳/۵۳ و فرعی ۳/۳۶ محاسبه گردید که معرف میزان رضایت در حد متوسط به بالا است. از نظر پرسنل اورژانس شاخص کییت خدمات رسانی pvalue=0/004 ، از نظر مراجعین به ایستگاه اصلی ، کیفیت انتقال pvalue=0/027 و از نظر مراجعین به ایستگاهای فرعی کیفیت پذیرشpvalue=0/169ار عومل اساسی رضایت تلقی می گردد. در ایستگاههای اصلی رضایتمندی بیش از مراجعین به ایستگاههای فرعی است pvalue=0/000 و رضایت بیش از پرسنل مراعه کنده به اورژانس می باشد pvalue=0/096 . طبق نتایج این پزوهش ایجاد ایگاه فوریت های پزشکی باوجود اینکه نقش کمتری در رضاین پرسنل مراجعه کننده به این مراکز نسبت به سافرین داشته است.، از عوامل اصلی رضایت مراجعین به ایستگاههای اصلی بودخ و تاثیر زیادی در کیفیت خدمات مسافری دارد.