سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی رسول زاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سیروس آذرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد

چکیده:

محدودیت منابع آب درمناطق خشک و نیمه خشک موضوع بسیار مهمی است به همین دلیل منابع بسیاری از آبهای با کیفیت پایین مانند آبهای زهکشی مورد توجه قرارگرفته است دراین تحقیق تاثیر استفاده مجدد از آب زهکشی دشت مغان برروی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک به منظور بهره برداری بی خطر و مطمئندرراستای کشاورزی پایدار مورد بررسی قرارگرفته است نمونه خاک دست نخورده توسط استوانه هایی به ارتفاع ۵۰س انتی متر و قطرحدود ۳۰ سانتیمتر برداشت شد آزمایش درسه تیمار شامل تیمار۱ شاهد ابیاری فقط با اب کانال آبیاری تیمار ۲ ۷۰درصد آب کانال و ۳۰درصد زه اب و تیمار۳ ۵۰درصد آب کانال و ۵۰درصد زه اب درسه تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد بعد از۹ ماه آبیاری تیمارها خصوصیات فیزیکی و ضرایب معادله نفوذ فیلیپ با ثبت مقادیر نفوذ آب دراستوانه های نمونه خاک بدست آمد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای آزمایش درسطح احتمال ۵درصد تاثیر معنی داری برروی هدایت الکتریکی خاک داشته ولی برروی جرم مخصوص حقیقی ظاهری و تخلخل خاک تاثیر معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.