سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مولا محمدی آرخلو – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشگاه تهران
آرمین توحیدی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ت
حسین مروج –
احمد زارع شحنه –

چکیده:

تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید روی خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی نر انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون مصرف زیلپاترول هیدروکلراید در خوراک) و سه سطح۲/۰ ، ۲۲۵/۰و ۲۵/۰ میلی گرم در کیلوگرم وزن زنده به ترتیب در تیمار دوم، سوم و چهارم با چهار تکرار وهشت مشاهده در هر تکرار در مزرعه علوم دامی داانشگاه تهران در پاییز ۸۹ انجام شد. آزمایش از ۲۶ روزگی شروع و به صورت روزانه زیلپاترول تغذیه شد. در ۴۷ روزگی مصرف این دارو قطع شد و در این روز از هر واحد ۲ قطعه جوجه برای خونگیری کشتار شدند. پس از سه روز عدم مصرف این دارو به ازای هر واحد آزمایشی ۲ قطعه جوجه برای تفکیک لاشه کشتار شدند. نتایج نشان داد که غلظت کلسترول (۰۹/۰p<)، گلوکز(۰۰۶/۰ p<) و تری گلیسیرید (۰۲/۰ p<) در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری داشت، ولی وزن لاشه، ران، سینه و چربی حفره بطنی تیمارهایی که از زیلپاترول هیدروکلراید مصرف کرده بودند در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشت. از این به رو نظر می رسد مصرف زیلپاترول هیدروکلراید با وجود تغییر سطوح پلاسمایی فراسنجه های خونی نمی تواند بر ترکیب لاشه بلدرچین موثر باشد