سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی علی نژادجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار علوم باغبانی و مدیر گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – عضو هیئت علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه علوم آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه به علت خشکسالی و کمبود آب استفاده از آبهای نامتعارف به ویژه پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری در کشاورزی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. از عوامل محدود کننده این پسابها وجود عناصر سنگین در آنها میباشد. در این تحقیق، اثر پساب تصفیه شده شهرکرد بر رشد و عملکرد و تجمع سرب در گیاه بادرنجبویه در قالب۷۵ و ۱۰۰ درصد پساب در آب آبیاری) و سه تکرار مورد بررسی قرار ،۵۰ ،۲۵ ، طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار ( ۰گرفت. نتایج تجزیه واریانس شاخصهای رشد در بین تیمارها تفاوت معنیدار نشان داد. بیشترین میزان هر یک از شاخصها به تیمار ۱۰۰ درصد پساب و کمترین آن به تیمار صفر درصد پساب مربوط میشد. نتایج تجزیه عناصر سنگین نشان داد که میزان تجمع در ریشه و قسمتهای هوایی و فاکتور انتقال سرب در گیاه بادرنجبویه دارای اختلاف معنی دار نبود با این وجود غلظت سرب در ریشه و بخش هوایی بیشترین مقدار مربوط به تیمار ۱۰۰ درصد و کمترین مربوط به تیمار صفر درصد پساب بود.