سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کربلایی اسمعیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این تحقیق به منظور مشاهده تأثیر پساب فاضلاب صنعتی و استفاده از اسید هیومیک بر میزان عملکرد علوفه ،غلظت و محتوای کروم ذرت علوفه ایی در سال زراعی ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد مصرف اسید هیومیک سبب افزایش وزن تر علوفه بوته شد و غلظت و محتوای کروم گیاه را کاهش داد. پساب صنعتی تصفیه شده و پساب صنعتی تصفیه نشده نسبت به شاهد وزن تر علوفه را کاهش معنی دار ی داد. همچنین سبب افزایش مقدار کروم گیاه شدند. البته اثر پساب صنعتی تصفیه نشده بیشتر از پساب صنعتی تصفیه شده بود. اسید هیومیک توانست اثرات پسابهای صنعتی را تعدیل کند بطوریکه تیمار A1B2 به طور معنی داری وزن تر کل بیشتری را نسبت به سایر تیمارها تولید نمود. در صورتی که تیمار A3B1 کمترین وزن تر را نسبت به تیمارهای دیگر حاصل نمود