سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عباسی آغوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور بخش علوم دامی دانشگاه شهید باه
محمد سالار معینی – عضو هسته پژوهشی تغذیه دام و طیور بخش علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر ضایعات و پسماندهای انجیر بر عملکرد جوجههای گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس ۳۰۸ برای مدت ۴۲ روز روی بستر پرورش یافتند. یک جیره پایه برای هر یک از دورههای آغازین( ۰ تا ۲۱ روزگی) و پایانی( ۲۲ تا ۴۲ روزگی) تهیه و با مقادیر صفر، ۵ و ۱۰ درصد ضایعات انجیر مکمل شدند. سپس هر یک از جیرهها به دو صورت با آنزیم و بدون آنزیم تهیه گردیدند. بنابراین شش تیمار آزمایشی وجود داشت که به هر یک ۴ تکرار متشکل از ۱۰ قطعه جوجه گوشتی اختصاص یافت. جوجهها در ۲۴ قفس شامل ۱۰ قطعه جوجه تقسیم شدند. دادههای حاصل، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی آنالیز واریانس شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از شایعات انجیر تاثیر منفی بر عملکرد جوجههای گوشتی نداشت. بلکه ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید.