سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یدالله یوسفی فرد – دانشجو کارشناسی ارشد
علی عصاره – دکتری آبیاری زهکشی

چکیده:

کمبود آب به عنوان فاکتوری محدود کننده، رشد و توسعه ی پوشش گیاهی را در این مناطق با محدودیت روبرو می سازد.استفاده از سوپرجاذبها ممکن است کاهش تولید در محصولات زراعی را در مواجهه با تنش خشکی و کمبود آب کنترل کنند.دراین تحقیق تاثیر سوپر جاذب استاکوزورب بر دور آبیاری، تعداد نوبت آبیاری، حجم آب قابل مصرف برای یک دوره رشد،کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در واحد سطح و اجزای عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد. تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: تیمار شاهد ((۱)T) تیمار کم آبیاری ((۲)T)، کم آبیاری همراه با استفاده از سوپر جاذب ((۳)T) و تیمار کم آبیاری همراه سوپر جاذب و محلول پاشی ((۴)T). آبیاری برای تیمار شاهد هنگامی صورت می گرفت که ۵۰ درصد ظرفیت زراعی خالی شده باشد. و تیمار کم آبیاری زمانی صورت می گیرد که ۷۵ درصد از ظرفیت زراعی خالی شده باشد . این تحقیق در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی درمزرعه مرکز تحقیقات استان لرستان انجام شد.نتایج این مطاله نشان داد که استفاده از سوپر جاذب استاکوزورب دور آبیاری را از ۴تا ۵ روز به ۸ روز افزایش و تعداد دفعات آبیاری را از ۲۳ نوبت به ۱۶ نوبت کاهش و کارآیی مصرف آب را به ۳۸ درصد افزایش و حجم آب مصرفی را به ۴۲ درصد کاهش داده است. و همچنین عملکرددانه ای ذرت را نسبت به تیمار کم آبیاری به میزان ۴۴ درصد افزایش می دهد نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد سوپر جاذب بر عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک،قطرساقه و وزن هزار دانه در سطح ۵% معنی دار می باشد.