سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه رازی کرمانشاه
محمود حبیبیان شلمزاری – دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه رازی کرمانشاه
شهاب قاضی هرسینی – استادیار گروه علوم دامی دانش ا گه رازی کرمانشاه

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه اثرات سطوح مختلف آلی و معدنی کروم بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی نگهداری شده در شرایط تنش گرمایی ( ۲۳/۹ تا ۳۷ درجه سانت یگراد به صورت دوره ای) انجام شد. صد و پنجاه قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب ۵۰۰ در قالب یک طرح کاملا تصادفی به پنج تیمار در سه تکرار و ده جوجه در هر تکرار تقسیم شد . جوجه ها از سن یک تا ۴۹ روزگی جیره های پایه ذرت- سویا به همراه سطوح مختلف کروم ( ۰ و ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم کروم کلرید و ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم کروم ال متیونین ) را دریافت کردند. استفاده از سطوح مختلف آلی و معدنی کروم بر میانگین مصرف خوراک، وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی بی تاثیر بود (۰/۰۵<P). همچنین صفات کیفی لاشه شامل درصد لاشه، و زن های نسبی ران، چربی محوطه بطنی، کبد و قلب تحت تاثیر تیمارهای غذایی اعمال شده قرار نگرفت (۰/۰۵<P). اما استفاده از مکمل آلی کروم موجب افزایش وزن نسبی سینه در مقایسه با تیمار شاهد و نیز گروه های دریافت کننده مکمل معدنی کروم شد (۰/۰۵>P). بنابراین استفاده از مکمل آلی کروم به رغم عدم تاثیر آن بر عملکرد رشد به عنوان یک راهکار مدیریتی مناسب جهت کاهش اثرات زیانبار تنش گرمایی بر تولید گوشت سینه جوج ههای گوشتی قابل توصیه است.