سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان حدادی – دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ۲- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشا
محمدحسین نعمتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

به منظور استفاده از دانه ماشک در جیره غذایی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل ۴×۳ با سه تکرار و تعداد ۱۰ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی با ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی نر سویه Cob500 در ۳۶ واحد آزمایشی به مدت ۴۹ روز در واحد مرغداری مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان اجرا گردید. تیمارها شامل نوع عمل‌آوری بر روی دانه ماشک (خام ، خیساندن، پختن) و سطح مورد استفاده از آن(۰، ۱۰ ،۲۰ ،۳۰ ) بود که بصورت ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس بر اساس احتیاجات جوجه‌های گوشتی کاپ تنظیم گردید. نتایج آزمایش نشان داد که روش عمل‌آوری اثر مثبت و معنی دار بر روی وزن بدن و افزایش وزن در دوره رشدی ، پایانی و کل دوره داشت(p<0.05). همچنین با افزایش سطح ماشک در جیره غذایی در مراحل مختلف پروش تاثیر منفی و معنی‌دار بر روی وزن بدن و افزایش وزن روزانه دیده شد(p<0.05). نتایج آزمایش نشان داد که میزان خوراک مصرفی در دوره رشدی و پایانی بطور معنی‌دار تحت تاثیر عمل‌آوری دانه ماشک قرار گرفت(p<0.05) به‌طوری که عمل‌آوری دانه ماشک باعث بهبود خوراک مصرفی در کل دوره گردید. بین روش‌های مختلف فرآوری(خیساندن، پختن) تفاوت معنی‌داری از نظر میزان خوراک مصرفی بین تیمارها مشاهده نگردید. افزایش سطح مصرف ماشک در جیره غذایی نیز منجر به کاهش معنی‌دار در خوراک مصرفی گردید(p<0.05). روش عمل‌آوری نسبت به دانه خام ماشک باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید و با افزایش سطح دانه ماشک ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت لیکن تفاوت‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبودند