سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین داودی آزاد – عضو هیئت علمی آموزشکده سما کرج، کرج- سه راه حسن آباد- انتهای بوعلی ۲

چکیده:

در اکثر موارد به بتن بعنوان ماد ه ای مقاوم در برابر نیروهای فشاری نگریسته م ی شده است . انجام پروژ ه های وسیع تحقیقاتی بر روی مواد مختلف تشکیل دهنده بتن و آزمای ش بتن های مختلف با مواد جدید در سالهای اخیر منجر به پیدایش بتن هایی شده است که علاوه بر تأمین مقاومت خواص دیگری از این ماده نظیر مقاومت در براب ر عواملی چون آتش و محیط و هوازدگی و … را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. ضدآب کردن مصالح ساختمانی در طول هزاره اخ ی ر همی شه مشکلی فراگی ر بوده است . فناوری نانو کاربردهای وس یعی در حوزه های مختلف از جملهصنایع غذایی ، داروئی،پزشکی ، … دارد. پیشرفت های اخیردر علم و فناور ی،عملا امکان استفاده از آخر ین فن آوری نانو در تولید محصولات ارگانو س یلیکونOrgano-Silicon سازگار با مح یط زیست برای ضد آب کردن انواع مختلف مصالح ساختمانی را فراهم ساخته است. سوالات تحقیق: در این تحقیق نقش نانو سیلیس در افزایش مقاومت خمشی و فشاری ملات سیمان نسبت به ملات سیمان معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: .فرضیات روش بصورت سیمان ثابت ، درجه حرارت ۲۱ درجه سانتیگراد زیر آب برای نمونه های ۱۴ روزه و ۲۸ روزه نمونه های مورد بررسی و نسبت آب به سیمان مختلف برای مخلوط های نانو سیلیکا و نانو تیوب بوده است. در صورتیکه با افزایش نسبت نانو ذرات سیلیکا مقاومت خمشی وفشاری ۲۸ روزه افزایش می یابد.نتیجه گیری:با توجه به آزما یش انجام شده بر روی نمونه ها، وجود نانو سیلیکا در بتن باعث عدم وجود جدا شدگ ی و آب انداز ی و نی ز افزایش مقاومت فشار ی و خمشی در بتن ۲۸ روزه می گردد، همچنین استفاده از این ماده خاصیتهایی چون ضد سا یش، ضد حریق و ضد انعکاسی کردن سطوح بتنی را به همراه دارد لذا کاربری از این ماده در بتن نوین توصیه میگردد