سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هادی قنبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرورش و تولیدات طیور دانشکده کشاورزی دان
نظر افضلی – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
آرش امیدی – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیرات سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم (ناتوزیم پلاس) بر رشد و عملکرد جوجه های گوشتی طراحی و انجام گرفت. این آزمایش در واحد تحقیقاتی مرغ گوشتی دانشکده کشاورزی بیرجند در زمستان سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. در طی این آزمایش از ۳۲۰ قطعه جوجه گوشتی تجاری (نژاد راس ۳۰۸) که در ۸ تیمار آزمایشی،۴ تکرار و هر تکرار شامل ۱۰ جوجه بودند، در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۴ سطح تفاله خشک شده سیب (صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ در صد ) و ۲ سطح آنزیم (صفر و ۰۵/۰ درصد) بودند. آزمایش از روز ۱ تا ۴۲ ادامه داشت. در این آزمایش وزن جوجه ها بصورت هفتگی ثبت گردید. فاکتور های اندازه گیری شده شامل مصرف خوراک ، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بودند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مورد افزایش وزن، بجز در تیمار حاوی ۱۵ درصد تفاله خشک شده سیب که دارای میانگین کمتری نسبت به تیمار شاهد بود، بین سایرتیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد اختلاف معناداری وجود نداشت ) ۰۵/۰(p<، اما ضریب تبدیل خوراک و مصرف خوراک هیچکدام از تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد دارای اختلاف معناداری نبود ) ۰۵/۰(p<.