سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید طغیانی – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان
حمیدرضا باطنی – مدیرعامل شرکت تولید پروتئین و ژلاتین آپادانااصفهان
محمد محمدرضائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

نیاز به مواد معدنی درجیره طیور ازدو منبع مواداولیه غذایی و مکملها تامین می شود که درتغذیه کاربردی طیور سهم مواد اولیه غذایی درتامین این نیازها نقش چندانی ندارند کمپلکس هیدروکسی آپاتیت میکروکریستالین MCHA حاوی عناصر ماکرو و عناصر میکروبه شکل کیلات با اسیدهای آمینه می باشد با توجه به بالا بودن قابلیت دسترسی فسفر درکمپلکسMCHA تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده ازکمپلکس MCHA درجیره جوجه های گوشتی برعملکرد رشد جوجه های گوشتی انجام شد دراین آزمایش از ۳۰۰ قطعه جوجه یک روزه سویه راس ۳۰۸ درقالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴گروه آزمایشی و ۵تکرار درطول ۴۲ روز انجام شد گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل یا A استفاده ازدی کلسیم فسفات گروه B استفاده ازکمپلکس MCHA با میزان کسیم و فسفر۱۸و۹ درصد و باتوجه به بالا بودن قابلیت دسترسی فسفردرکمپلکس MCHA درگروه های D,C به ترتیب میزان فسفر کمپلکس MCHA 15و۳۰درصد بیشتر ازمقدار واقعی آن درنظر گرفته شد صفات مربوط به عملکرد مصرف خوراک اضافه وزن و ضریب تبدیل غذا درطی سه دوره آغازین رشد و پایانی اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که گروه های B,C نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری باعث افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید