سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رودابه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر داورفروزنده شهرکی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مجید طغیانی –
غلامرضا قلمکاری –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثراستفاده ازپروبیوتیک بایوساف برعملکرد بره های درحال رشد با استفاده از۱۲راس گوسفندنروماده ۵تا۶ ماه نژآدافشاری با وزن متوسط ۳۲/۲۹±۴/۵ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۲تیمار و ۶تکرار و یک راس گوسفند درهر تکرار به مدت ۸۴روز درمزرعه علمی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام شد برای این منظور تعداد۲جیره غذایی براساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن تحقیقات ملی تهیه شد که شامل گروه های آزمایشی شاهد بدون پروبیوتیک و شاهد +پروبیوتیک بایوساف ۳ گرم به ازای هرراس گوسفند درهر روز بودند مواد افزودنی به جیره پایه افزوده شدند. وزن بدن خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت دو هفته یکبار اندازه گیری شد نتایج نشان داد که فراسنجه های مربوط به عملکرد شامل افزایش وزن روزانه مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت و بطورکلی استفاده از پروبیوتیک بایوساف به میزان ۳ گرم به ازای هرراس بره درروز تاثیر نامطلوبی برعملکرد بره ها ندارد.