سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیره رنجبریان – دانشجوی کارشناسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف میکوریزا و فسفر از خاک توسط گیاه شبدر در سال۱۳۸۹ آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید.این آزمایش دارای۳ سطح فسفر ۰٫۰۶و ۰٫۱۲ و ۰٫۲۴ میلی گرم بر کیلو گرم خاک و۲ سطح میکوریزا شامل دارای میکوریزا و فاقد آن بود که در ۳ تکرار به اجرا در آمد. بذر مورد استفاده گیاه شبدر برسیم وبا عمق کاشت ۵ سانتی متر نزدیک به سطح وکود فسفر مورد استفاده سوپرفسفات تریپل بوده است. به منظور غنی کردن خاک از سایر عناصر به غیر از فسفر، از محلول لانگ اشتون فاقد فسفر استفاده شد که هفته ای یکبار بدون آبیاری به گلدان ها اضافه گردید.آبیاری هر روز صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که گیاهان در سطوح مختلف از لحاظ جذب فسفرو سطوح میکوریزا اختلاف معنی داری نشان دادند. مقدار فسفرخاکی که گیاه شبدر در آن کشت شده بود در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش نشان داد که فسفر اولیـه خـاک مـی توانـد توسـعه همزیستی میکوریزی را تحت تاثیر قرار دهد به گونـه ای کـه سـطوح بالای فسفر مانع برقراری همزیستی میکوریزی و یا باعث پائین آمدن درصد اشغال ریشه توسط قارچهای میکوریز می گردد .بر اسـاس بررسی های انجام شده مصرف کودهای فسفره، بخصوص در مقـادیر بالا موجب کاهش فعالیت قارچهای میکوریز و درصد اشغال ریشه های گیاه می گردد .عقیده بر این است که بالا بـودن فسـفر در خاک، رشد طولی هیف های خارجی قارچ میکوریز را کاهش می دهـد ودر خاکهای شور، همزیستی میکوریزائی اثرات منفی املاح محلول خاک بر روی رشد گیاه را تـا انـدازه ای کـاهش مـی دهـد .نتایج این تحقیق می تواند از آن جهت که زیادی فسفر در خاک ضمن برهم زدن بالانس شیمیایی خاک امکان آلودگی خاک و منابع آب را به فراهم می آورد دارای اهمیت زیادی باشد.