سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمود رضازادباری –
محمد علیزاده –
جواد حصاری –

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و توجه روزافزون به ترکیبات نگهدارنده و طعم دهنده های طبیعی اسانس های گیاهی خود را بصورت محسوس تری نشان میدهند تاکنون در صنعت غذا تنها تاثیرات ضدمیکروبی اسانس هاتحقیق و بررسی شده است دراین تحقیق طی رسانیدن پنیر UF فتا در روزهای ۱,۱۵,۳۰,۴۵,۵۹ با افزودن اسانسهای شوید مرزه و زیره به صورت مجزا و مخلوط در مقادیر ۲۵۰-۵۰ppm تغییرات فرایند لیپولیز با نوع ترکیب و غلظت اسانس مورد بررسی قرارگرفت و نتایج داده ها نشان داد اثرات خطی ترکیب اسانس و غلظت اسانس برلیپولیز از لحاظ آماری معنی دار نبود a=0/05 ولی اثر متقابل نوع غلظت ونسبت اسانس ها با زمان نگهداری برروی لیپولیز از لحاظ آماری معنی دار بود.