سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرزاد سوره – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا گیمدیل – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین امینی فر – دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه با باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی مورد استفاده در محلولهای نگهدارنده گل های بریده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، در این آزمایش از سه غلظت اسانس زیره ی سیاه(۰،۱۰۰و۲۰۰)، و سه غلظت اکالیپتوس (۰،۱۰۰و ۲۰۰) و اثر متقابل این دو اسانس استفاده شد. . نتایج نشان داد که طول عمر، وزن تر، میزان جذب محلول، تحت تأثیر اسانسها و عصاره ها قرار دارد و نسبت به تیمار شاهد در سطح ۱% معنی دار بودند. در صد آب جذب شده در تیمار (ppm 0،زیره و ۲۰۰ppm، اکالیپتوس)، دارای بیشترین مقدار (۵/۴۵) و درصد آب گلبرگها در تیمار(ppm 100،زیره و ۱۰۰ppm، اکالیپتوس)، (۷۶%) بیشترین مقدار را داشت و همچنین بیشترین درصد زنده مانی گلها (۴۴/۴۴) در تیمارهای (ppm 100،زیره و ۱۰۰ppm، اکالیپتوس)، (ppm 0،زیره و ۲۰۰ppm، اکالیپتوس)، و تیمار (ppm 100،زیره و ۲۰۰ppm، اکالیپتوس) بود