سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا گیمدیل – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
شیرزاد سوره –
محمدحسین امینی فر – دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر اسانس زیره ی سیاه و اکالیپتوس بر گل شاخه بریده ی ژربرا آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه گیاهان زینتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دما و رطوبت تنظیم شده انجام شد، در این آزمایش از سه غلظت اسانس زیره (۰،۱۰۰و۲۰۰)، و سه غلظت اکالیپتوس (۰،۱۰۰و ۲۰۰) و اثر متقابل این دو اسانس استفاده شد نتایج نشان از تاثیر معنی دار نوع اسانس و غلظت اسانس بر شاخص های گرفته شده داشت. در صد آب جذب شده در تیمار ۱۰۰(ppm زیره و ۰ppm اکالیپتوس)، دارای بیشترین مقدار (۵/۳۸) و درصد آب گلبرگها در این تیمار(۶۲%) بیشترین مقدار را داشت و همچنین کمترین درصد خمیدگی گلها (۱۱/۱۱%) در این تیمار بود.