سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سمیه زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
شکرالله حاجیوند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و عضو هیئت علمی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اسانس درمنه بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده داودی رقم وایت مطالعه ای در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ غلظت ۰ ۱۰ ۰۰ و ۰۰ درصد در ۰ تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تیمارها اثر اسانس درمنه را بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نشان داد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که غلظت ۰۰ درصداسانس درمنه باعث افزایش عمر گلجایی و جذب آب را افزایش و باعث جلوگیری از کاهش درجه بریکس و کاهش وزن تر گردید