سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال شریعتی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – استادیاران و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رئوف –
رئوف سیدشریفی –

چکیده:

اثر سطوح مختلف آبیاری و تلقیح بذور گلرنگ با باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا در یک آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که اثر تنش کم آبی بر روی صفات قطر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه گلرنگ در سطح احتمال ۱% معنی دار می باشد. همچنین اثر تلقیح بذور با ازتو باکتر و قارچ میکوریزا و اثر متقابل تنش کم آبی و تلقیح بذور با باکتری و قارچ بر روی صفات ذکر شده (قطر طبق، تعداد دانه درطبق و وزن هزاردانه) معنی دار به دست آمد. با افزایش سطوح تنش از شاهد به طرف سطوح بالاتر تنش از میانگین تمام صفات ذکر شده کاسته شد به طوری که شاهد بیشترین و تنش آبی ۴۰%ظرفیت مزرعه پایین ترین میانگین را در صفات فوق ذکر دارا بودند. تلقیح بذر با مخلوط ازتوباکتر و میکوریزا بیشترین تاثیر مثبت را بر روی صفات داشت.